Sklep w wersji tesowej, zamowienia proszę kierowac na: sklep@wakefocuscable.com!

W ostatnich latach pojawiło się na świecie coraz więcej propozycji spędzania aktywnie czasu nad wodą w ciągu letnich dni. Praktycznie wszystkie nowe trendy spotykają się z dużym zainteresowaniem na polskim rynku. Wynika to głównie z ukształtowania terenu, klimatu, a także przyzwyczajeń społecznych. Mimo że lato w naszym kraju jest krótkie i trwa zaledwie trzy miesiące, jest to sezon bardzo intensywny, gdzie temperatury niejednokrotnie przekraczają 35 stopni Celsjusza. My Polacy przyzwyczajeni jesteśmy do uciekania w gorą- ce dni nad wodę. Na całe szczęście w naszym kraju dostęp do akwenów jest bardzo duży. Każda, gmina, starostwo czy miasto posiada plażę miejską, na której lato spędzają okoliczni mieszkańcy, a w rejonach turystycznych niejednokrotnie turyści z całej Polski.

Wake Focus to polska firma, która zaj- muje się produkcją, sprzedażą, dystry- bucją oraz instalacją urządzeń sporto- wych przeznaczonych do eksploatacji w sezonie letnim. Jej działalność obej- muje produkcję małych wyciągów dwu- słupowych dla narciarzy wodnych oraz wakeboardzistów, dystrybucję wycią- gów wielosłupowych przeznaczonych dla narciarzy wodnych oraz wakebo- ardzistów, produkcję przeszkód wake- boardowych ustawianych na wyciągach dwusłupowych i wielosłupowych, sprze- daż dmuchanych parków zabaw, które są absolutnych hitem ostatnich lat, a także sprzedaż drobnego sprzętu sportowego dla wypożyczalni nart wod- nych i wakeboardów.
Jej klientami są gminy, miasta, jednostki OSiR, szkoły, ośrodki sportowe, wypo- czynkowe i agroturystyczne, wypoży- czalnie sportowe, przedsiębiorcy, a także klienci prywatni.
Firma świadczy usługi nie tylko w zakresie sprzedaży, czy instalacji urządzeń spor- towych, ale również doradztwa. Organy publiczne często mając chęć stworzenia nowych atrakcji dla mieszkańców, nieko- niecznie znają się na danym sporcie czy urządzeniach niezbędnych do obsługi. Dlatego Wakefocus świadczy komplek- sowe usługi w zależności od wymagań klienta, takie jak np.: konsultacje, oglę- dziny terenowe, projektowanie i plano- wanie przedsięwzięcia, konsultacje połą- czone z analizą finansową, pozyskiwanie wszelkich pozwoleń do uzyskania pozwo- lenia na budowę lub zgłoszenia budow- lanego, uzyskiwanie pozwoleń środowi- skowych i operatów wodnoprawnych, szkolenia obsługi, zapewnienie serwisu, przejście procedur związanych z odbio- rami Transportowego Dozoru Technicz- nego itd. W kilkuletniej historii udało się zrealizować kilka dużych projektów, z których skorzystały już tysiące osób.
Należy pamiętać, że wakeboard oraz narty wodne, to letni odpowiednik zi- mowych klasycznych nart oraz snow- boardu, a w Polsce co 4 osoba regular- nie jeździ na nartach lub snowboardzie i właśnie dlatego w naszym kraju jest tak duże zainteresowanie sportami wodnymi. Od roku 2012 do 2018 w Pol- sce powstały aż 4 duże ośrodki zbudo- wane na bazie wyciągów wielosłupo- wych oraz około 90 wyciągów dwusłupo- wych (w 2012 roku były zaledwie 3).

Wyciągi dwusłupowe WakeFocusCable A-Series

Są to urządzenia, które składają się z dwóch pylonów połączonych stalową liną. Wysokość słupów waha się, w za- leżności od ukształtowania terenu oraz wytycznych klienta, od 4 do 14 m. Roz- piętość liny między słupami to maks. 250 m.

Wyciągi przeznaczone są dla jednego narciarza lub wakeboardzisty. Instala- cja takiego wyciągu jest bardzo prosta i szybka. Urządzenie nie posiada fun- damentów. W wielu miejscach w Pol- sce takie urządzenia funkcjonują na zasadzie zgłoszenia budowlanego nie- wymagającego pozwolenia na budowę na okres 180 dni. W tym czasie można starać się o pozwolenie na budowę. Możemy również od razu starać się o po- zwolenie na budowę. Wyciągi tego typu są bardzo przyjazne środowisku. Ich napęd jest elektryczny i nie powoduje zanieczyszczeń, konstrukcja masztów ma charakter ażurowy, co nie zabu- rza krajobrazu. Dodatkowo przemiesz- czanie się narciarza po tafli zbiornika bardzo mocno natlenia wodę, co jest korzystne dla wszystkich organizmów żywych zamieszkujących dany akwen.
Dodatkowo nasze produkty mają wyko- nane pomiary hałasu, które spełniają wszystkie normy.
Instalacja wyciągu trwa jeden dzień, tak samo jak jego demontaż. Wyciąg tego typu może być przeznaczony dla osób początkujących, ale również dla profe- sjonalistów. Wiele ośrodków na początku drogi związanej ze sportami wodnymi zaczyna właśnie od zakupu wyciągu dwu- słupowego, często w kolejnych latach dostawiając drugi taki wyciąg lub budując wyciąg wielosłupowy. Wyciągi tego typu są atrakcyjne również ze strony ekono- micznej, gdyż jednorazowa inwestycja w samo urządzenie nie powinna przekro- czyć około 80 tys. zł netto. Do takiego przedsięwzięcia niezbędne jest ustawie- nie zaplecza sanitarnego, przebieralni oraz magazynu na sprzęt do wypożyczal- ni. Wypożyczalnie musimy wyposażyć w narty, deski, kamizelki, pianki, kaski oraz dmuchane koła lub inne atrakcje dla dzieci i rodziców. Koszt usługi za 15 minut pływania na wakeboardzie w Warszawie to około 45-50 zł w dzień powszedni, w weekend godzina kosz- tuje około 180 zł. Ceny biletów w mniej- szych miastach lub wsiach nie są niż- szeniż20złza15minutiokoło100zł na godzinę (w trakcie godziny może pły- wać maksymalnie nawet 5 osób). Dodat- kowo wiele ośrodków pobiera opłatę za wynajem sprzętu i lekcje instruktażowe.

Wyciągi wielosłupowe ALTA CABLE SKI

Wyciągi wielosłupowe (duże) to starszy brat wyciągów dwusłupowych (małych).

Wyciągi dwusłupowe pracują w układzie liniowym na torze od około 100 do 250 metrów, natomiast wyciągi duże pracują na polu koła, a ich trasa to min. 350 metrów, nawet do 1250 metrów. Prze- pustowość wyciągów małych jest niska, gdyż tylko jedna osoba może z nich korzystać. Natomiast z wyciągów dużych może korzystać kilka lub kilkanaście osób jednocześnie. Wyciągi wielosłu- powe posiadają 5 lub 6 masztów głów- nych. Zasilane są elektrycznie i są rów- nie ekologiczne jak wyciągi dwusłupowe. W latach 90. w Polsce zainstalowano kilka wyciągów wielosłupowych, jed- nakże są to typowe wyciągi do nart wod- nych, charakteryzujące się długimi pro- stymi i nisko zawieszoną liną. W dzisiej- szych czasach moda mocno się zmieniła i wyciągi są tym bardziej atrakcyjne im wyżej mają maszty oraz proste główne nieprzekraczające 300 metrów. Ostat- nio modne stały się wyciągi 6-słupowe,natomiast w naszej opinii konstruk- cje 5-masztowe są optymalne. Obec- nie przyjmuje się, że wyciągi wielosłu- powe nie powinny być dłuższe niż 700 m. Taka długość toru ma przepustowość oko- ło 6-7 narciarzy.
Wyciągi wielosłupowe wymagają pozwo- lenia na budowę i wiążą się ze zdecydo- wanie większą inwestycją. Cena samego urządzenia zaczyna się od kwoty 185 tys. euro netto, a dodatkowo należy doliczyć koszty związane z budową, pomostem startowym, zapleczem dla operatora, sterownią czy instalacją. Wyciągi wie- losłupowe, z uwagi na dużą przepusto- wość, wiążą się z przygotowaniem więk- szego zaplecza sanitarnego oraz gastro- nomicznego. Jednorazowo na takich obiektach w ciągu ładnego weekendu może przebywać nawet kilkaset osób. Cena biletu całodziennego na wyciągi wielosłupowe w Europie Zachodniej waha się od 32 do 45 euro, natomiast w Pol- sce maksymalnie do 120 zł. Dwie godzi- ny pływania na takim wyciągu to koszt od 50 do nawet 80 zł. Niektóre ośrodki sprzedają karnety jednorazowe (jedno kółko) za około 4-5 zł. Przy wyciągach wielosłupowych często ustawia się małe wyciągi dla osób początkujących i dzieci.

Przeszkody wakeboardowe

Wyciągi wielosłupowe (duże) to starszy brat wyciągów dwusłupowych (małych).

Świat wakebordu i nart wodnych nie ist- niałby bez przeszkód. Każdy wyciąg musi je mieć. Jest to nieodłączny element
wyposażenia każdego wakeparku. Wake- board oraz narty wodne to bardzo pro- ste i praktycznie bezkontuzyjne sporty z uwagi na to, że zawsze wpadamy do wody. Sport ten jest na tyle łatwy, że już po 15 minutach możemy pływać bez wpadania do wody, dlatego samo pły- wanie szybko się znudzi i w tym momen- cie potrzebne nam będą przeszkody. Ambicje rozwoju pomogą nam zaspokoić skocznie oraz inne elementy ustawione na trasie wyciągów, z których każdy wake- boardzista będzie mógł skorzystać. Naj- prostsze i najbardziej popularne prze- szkody to skocznie zwane kickerami, ko- lejnym podstawowym elementem są sli- dery, czyli „pudełka”, po których się ślizga- my i płyniemy dalej. Slidery praktycznie mają nieograniczone kształty – wszystko zależy od wyobraźni projektanta. Prze- szkody możemy śmiało podzielić na pod- stawowe – dla osób początkujących oraz przeszkody dla zawodników zaawanso- wanych. Przeszkody proste są tak zapro- jektowane, aby były maksymalnie bez- pieczne dla ich użytkowników, natomiast przeszkody bardziej rozbudowane wyma- gają już odpowiedniego doświadczenia od wakeboardzistów.
Przeszkody są wykonane z polietylenu, który praktycznie jest niezniszczalny. Są wyporne i same utrzymują się na wodzie. Kotwiczmy je do dna za pomocą betono- wych kotew i łańcuchów lub lin. Koszty przeszkód zaczynają się od kilku tysię- cy złotych. Na przykład za najprostszą
skocznię w rozmiarze M należy zapła- cić około 8 tys. zł netto, natomiast pod- stawowy box to wydatek około 18 tys. zł netto. Duże przeszkody, jak na przy- kład funbox, to wydatek na poziomie 40-60 tys. zł netto. Największe prze- szkody na świecie mają dwa poziomy, a drugi poziom wypełniony jest wodą – takie przeszkody mogą kosztować na- wet 60 tys. euro. Jednakże, podstawowy zestaw dla wyciągów dwusłupowych to wydatek na poziomie około 50 tys. zł, na wyciągi wielosłupowe około 150 tys. zł netto. Im więcej i im bardziej atrak- cyjne przeszkody posiadamy, tym więk- sze zainteresowanie wzbudzimy wśród potencjalnych klientów.
Firma Wake Focus Cable od lutego 2018 roku ma wyłączność na dystrybucję urządzeń marki Alta na terenie Polski. Jest to producent holenderski, który po- siada ponad 50 instalacji wyciągów wielosłupowych w Europie, Azji oraz Stanach Zjednoczonych. Jednocze- śnie firma na rynku obecna jest już od 1986 roku.

Dmuchane parki zabaw

Określeń na te urządzenia jest coraz wię- cej – dmuchane parki zabaw, dmuchane place zabaw, parki wodne, wodne place zabaw, tory wodne – to wszystko można określić jako WATERCAMP, czyli „wodny obóz”. W tym roku firma Wake Focus Cable została partnerem biznesowym poduchy, z których jedna osoba wybija drugą – możliwości, rozwiązań i konfi- guracji jest nieskończenie wiele.
Cena najprostszych elementów, czyli mat łączących, zaczyna się od od kilku tysię- cy złotych, natomiast największe zjeżdżal- nie to koszt około 50 tys. zł. Małe obiekty z przeznaczeniem basenowym, można skompletować za kilkanaście tysięcy zło- tych, natomiast park z prawdziwego zdą- żenia to wydatek nawet przekraczający 350 tys. zł netto.
Cena biletu wstępu na takie atrakcje na okres za 45 do 60 minut w Polsce waha się w granicach od 25 do 50 zł. Przepu- stowość takiego obiektu w zależności od rozmiaru to od 20 do nawet 200 osób.

Od planowania do budowy

Instalacje wyciągów nart wodnych to zde- cydowanie sprawy związane z projek- towaniem i pozwoleniami. Firma Wake Focus Cable oferuje pomoc zarówno przy tworzeniu koncepcji, jak i zdobyciu wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgod- nień niezbędnych do uzyskania pozwo- lenia na budowę.
Przepisy budowalne oraz środowiskowe w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat dość mocno się zmieniły, niejednokrotnie utrudniając drogę, którą należy przebyć do pozwolenia na budowę. Niektóre organy administracyjne w naszym kraju, w wy- padku wyciągów dwusłupowych, decydują się na wydanie zgłoszenia budowlanego, co naszym zdaniem jest słuszne i uza- sadnione. Często wymagane jest pozwo- lenie na budowę w wypadku wyciągów dwusłupowych, a zdecydowanie zawsze w przypadku wyciągów wielosłupowych. Oprócz wykonania odpowiedniego pro- jektu budowlanego należy również wyko- nać szereg dodatkowych uzgodnień, na przykład z wydziałem ochrony środowi- ska, poprzez KIP lub nawet raport śro- dowiskowy. Niejednokrotnie należy rów- nież przygotować operat wodnoprawny. Wake Focus Cable z uwagi na wielolet- nie doświadczenie przy prowadzeniu wła- snego ośrodka sportowego „Wakepark Łomianki” w optymalny sposób dobie- ra urządzenia dla danej inwestycji oraz proponuje najbardziej atrakcyjne roz- wiązania dla przyszłych klientów. Od wielu lat współpracuje z podwykonaw- cami, którzy zajmują się projektowa- niem, a także pozwoleniami środowisko- wymi i wodnymi. Firma odpowiedzialna jest za koordynowanie prac, prowadze- nie projektu od strony instalacji urzą- dzeń, a także minimalizowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem.